SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse for alle tilbud, ordrer og leverancer i det omfang de ikke fraviges ved udtrykkelig skriftlig aftale og anses som accepteret ved accept af tilbud. Møn Maskinbyg A/S er i det efterfølgende benævnt Leverandøren.

Priser
Alle opgivne priser er ekskl. moms og eventuelle andre afgifter, montage og emballage og under forbehold for stigninger i materialepriser, arbejdsløn og evt. lovmæssige ændringer med mindre andet er udtrykkeligt anført. Ved angivelse af faste priser er disse kun gældende inden for de terminer, der er anført mht. accept- og leveringsfrist.

Tilbud
Kun skriftlige tilbud er bindende og er med forbehold for mellemsalg. Tilbud er gældende to uger fra tilbuddets dato og Leverandøren har, ved bestilling herefter, ret til at ændre tilbuddet. Såfremt køber ønsker særlige specifikationer, som ikke fremgår af Leverandørens standardspecifikationer, skal disse udtrykkeligt angives skriftligt. Produktionsudstyr, tegninger og lign., der indgår i grundlaget for såvel
tilbud som det færdige produkt, er altid at betragte som Leverandørens ejendom og må ikke uden Leverandørens tilladelse kopieres eller gøres tilgængelig for tredjemand.

Ejendomsret
Ejendomsretten til det leverede produkt, og kopier heraf, tilkommer Leverandøren såfremt intet andet er aftalt. Leverandørens ejendomsforbehold bortfalder ved købers fyldestgørende betaling, Køberen er forpligtet til at forsikre ordren til nyværdi fra leveringsdagen, indtil fyldestgørende betaling har fundet sted.
Køber har ingen anden ret end den, der overdrages ved den indgående købsaftale og kun såfremt en sådan ret er skriftligt aftalt. Alle tegninger og andre tekniske dokumenter vedr. det leverede produkt
eller fremstillingen heraf, som før eller efter ordrens indgåelse overlades fra Leverandøren til køberen tilhører køberen. Sådanne tegninger og tekniske dokumenter kan ikke uden skriftligt samtykke fra Leverandøren anvendes til andet end det, der var formålet med overladelsen. Uden samtykke fra Leverandøren må det nævnte materiale ikke kopieres, reproduceres, overgives til eller på anden måde bringes til tredjemands kundskab.

Ordre
Et køb er endeligt, når Leverandøren skriftligt har bekræftet ordren. Herefter kan ordren ikke annulleres, ændres eller udsættes af køber uden skriftlig accept fra Leverandøren, og da kun mod betaling af påløbne
omkostninger eller mod kontant betaling af varen, der opbevares for købers regning og risiko. Ordren leveres til bekræftet pris med forbehold for prisstigninger som følge af ændringer i handelsbetingelser, offentlige afgifter, valutakurser, råvareforsyninger o.lign. som ligger uden for Leverandørens kontrol.
Billedmateriale, målskitser og øvrigt indhold i Leverandørens kataloger og prospekter mv. er omtrentlige angivelser uden forbindende. Leverandøren forbeholder sig ved ordrens effektuering ret til at foretage
enhver ændring, som skønnes teknisk nødvendig. Ordrens fabrikation sker ifølge danske standarder og regulativer, medmindre andet er aftalt og udtrykkelig nævnt i ordrebekræftelsen.

Levering
Levering sker ab fabrik (EXW), og der gælder Incoterms 2000. Enhver forsendelse sker for købers regning og risiko, men Leverandøren har dog retten til at vælge leveringsform. Leveringstidspunkter er anført i ordrebekræftelsen og er baseret på købers godkendelse af specifikationer af varen ved ordreafgivelsen.
Leveringstiden regnes fra det tidspunkt, hvor alle forhold er bragt i orden. Forsinkelse med levering giver ikke køber ret til at hæve handlen før der er sket en skriftlig henvendelse til Leverandøren om at berigtige forholdet. Leverandøren har herefter en rimelig tid til at levere varen. Leveringsforsinkelser giver ikke køber ret til erstatning. Hvis forsinkelsen ved levering skyldes købers forhold, forlænges leveringstiden i det omfang, det efter omstændighederne skønnes rimeligt og køberen er forpligtet til at erlægge enhver af levering betinget betaling, som om leveringen havde fundet sted. Leverandøren kan hæve aftalen og kræve erstatning af køberen for skade, som er påført Leverandøren på grund af købers forsømmelse. Ved forsendelse emballeres produkterne efter Leverandørens skøn, og omkostningerne hertil betales af køber, såfremt emballage ikke udtrykkeligt er indregnet i prisen. Forsendelse sker altid på købers ansvar og risiko, også ved frankolevering, og køber bærer selv ansvaret for, at fornøden transportforsikring er tegnet,  medmindre anden udtrykkelig aftale foreligger.

Force majeure
Leverandøren hæfter ikke for manglende opfyldelse af sine forpligtelser som følge af force majeure, krig, regeringsindgreb, ildsvåde, strejke, lockout, eksport- og/eller importforbud, mangelfulde eller forsinkede
leverancer fra underleverandører, mangel på arbejdskraft, uheld ved tilvirkning eller afprøvning, mangel på transportmidler eller nogen årsag i øvrigt, som ligger uden for leverandørens kontrol, og som er egnet til at
forsinke eller hindre fremstillingen og leveringen af varen. Såfremt mangelfri eller rettidig levering hindres midlertidigt ved en eller flere af ovennævnte omstændigheder, udskydes leveringstiden i et tidsrum svarende til hindringens varighed, og leveringen til den således udskudte leveringstid anses i enhver henseende for rettidig. Såfremt leveringshindringen kan påregnes at ville vedvare i længere end
tre måneder udover det forventede leveringstidspunkt skal Leverandøren dog være berettiget til at annullere det afgivne tilbud, alternativt at regulere prisen.

Mangler
Leverandøren indestår på nedenstående vilkår for, at de leverede varer er af sædvanlig god kvalitet i henseende til materialer, tolerancer og forarbejdning. Såfremt der inden for et år fra leveringsdato skulle kan påvises mangler ved den/de leverede vare/varer, yder Leverandøren afhjælpningsret som omfatter afhjælpning af fejl, pga. konstruktion, fremstilling eller materiale. Afhjælpningen omfatter ikke tilfælde, hvor mangler skyldes, at leverancen ikke er blevet vedligeholdt og anvendt i overensstemmelse med givne
forskrifter, eller at afhjælpningen er udført af andre end de af Leverandøren godkendte værksteder, fejlagtig eller uhensigtsmæssig brug, ændringer eller tekniske indgreb foretaget uden Leverandørens
forudgående skriftlige samtykke, ekstraordinære påvirkninger, eller hvor der er anvendt uoriginale reservedele eller tilbehør. Det samme gælder skader ved produkter, som er leveret af køberen eller ved en af denne forlangt konstruktion. Sliddele og forbrugsdele er ikke omfattet af afhjælpningsretten. Såfremt køberen ønsker at reklamere over eventuelle mangler, skal skriftlig reklamation fremsættes uden ugrundet ophold, efter at manglen er konstateret eller burde være konstateret. Mangelfulde dele, der udskiftes,
skal stilles til Leverandørens disposition. Med mindre andet er aftalt, foregår demontage, transport og montage af mangelfuldt, repareret og udskiftet materiale for købers regning og risiko, ligesom eventuelle følgeskader ifm. udskiftning af produktet heller ikke dækkes. Afhjælpningsretten for leverancen bortfalder ved ejerskifte. Dele af leverancen som ikke er fremstillet af Leverandøren, erstattes kun i det omfang, som Leverandøren opnår erstatning hos underleverandøren. 

Betaling
Betalingsbetingelserne er anført på ordrebekræftelsen. Hvis ingen betalingsbetingelser er anført gælder: Netto kontant senest 8 dage efter fakturadato. Køber er ikke berettiget til at tilbageholde betaling med baggrund i eventuelle modkrav, som Leverandøren ikke har anerkendt. Ved betaling senere end den aftalte betalingstermin debiteres renter p.t. 1,5 % pr. påbegyndt måned, som tilskrives det skyldige beløb ved hver
måneds begyndelse. Enhver betaling skal ske til Leverandørens anviste bankkonto. Hvis købers betalingsevne efter aftalens indgåelse efter Leverandørens skøn forringes væsentligt, eller såfremt Leverandøren ikke kan opnå debitorforsikring på leveringstidspunktet, kan Leverandøren forlange kontant betaling eller sikkerhedsstillelse. 

Produktansvar
Forvolder et af Leverandørens leveret eller monteret produkt skade på person som følge af en defekt ved produktet, hæfter Leverandøren alene i det omfang, ansvaret efter almindelige retsregler kan pålægges
Leverandøren. Leverandøren hæfter ikke for skader på købers eller tredjemands ting, forårsaget af  efekter ved det leverede produkt, såfremt den pågældende ting ikke er bestemt til erhvervsmæssig benyttelse.
Leverandørens ansvar omfatter ikke drifts-, tids- eller avancestab eller andet indirekte tab påført køber eller tredjemand. Leverandøren fraskriver sig ansvar for produkter, hvori indgår materialer leveret af køber og for produkter fremstillet af køber, hvori indgår materialer leveret af Leverandøren, medmindre skaden kan henføres til Leverandørens produkt. Såfremt Leverandøren måtte blive pålagt produktansvar over for
tredjemand som følge af produkter leveret af køber, er køber forpligtet til at holde Leverandøren skadesløs i samme omfang, som Leverandøren ovenfor har begrænset sit ansvar.

Tvistbehandling
Alle tvistigheder mellem parterne, der opstår i tilknytning til nærværende aftale, skal afgøres ved retten i Nykøbing Falster i henhold til dansk lov, men ved enighed herom, kan sagen behandles ved voldgift i stedet.[:]